top of page

Answers for MCQs of the Day 09-06-2021 Sushruta Samhita

09-06-2021


1] Ref of यतो यतो गतिं विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च |

तत्र तत्र व्रणं कुर्याद्यथा दोषो न तिष्ठति ||

1. Su.Su.4/12

2. Su.Su.5/12

3. Su.Su.6/12

4. Su.Su.7/12

[Su.Su.5/12]


2] Ref of हेमन्ते शिशिरे चैव वसन्ते चापि मोक्षयेत् |

त्र्यहाद्द्व्यहाच्छरद्ग्रीष्मवर्षास्वपि च बुद्धिमान् ||

1. Su.Su.4/40

2. Su.Su.5/40

3. Su.Su.6/40

4. Su.Su.7/40

[Su.Su.5/40]

3] Ref of अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक् |

प्रदीप्तागारवच्छीघ्रं तत्र कुर्यात् प्रतिक्रियाम् ||

1. Su.Su.4/41

2. Su.Su.5/41

3. Su.Su.6/41

4. Su.Su.7/41

[Su.Su.5/41]


4] Ref of या वेदना शस्त्रनिपातजाता तीव्रा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः |

धृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमधुकान्वितेना ||

1. Su.Su.4/42

2. Su.Su.5/42

3. Su.Su.6/42

4. Su.Su.7/42

[Su.Su.5/42]


5] Ref of यन्त्रशतमेकोत्तरम्; अत्र हस्तमेव प्रधानतमं यन्त्राणामवगच्छ, (किं कारणं ? यस्माद्धस्तादृते यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव) तदधीनत्वाद्यन्त्रकर्मणाम् ||

1. Su.Su.4/3

2. Su.Su.5/3

3. Su.Su.6/3

4. Su.Su.7/3

[Su.Su.7/3]


6] Ref of तत्र, मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि; तेषामाहरणोपायो यन्त्राणि ||

1. Su.Su.4/4

2. Su.Su.5/4

3. Su.Su.6/4

4. Su.Su.7/4

[Su.Su.7/4]


7] ___________ स्वस्तिकयन्त्राणि

1. चतुर्विंशतिः

2. द्वे

3. विंशतिः

4. अष्टाविंशतिः

[Su.Su.7/6]


8] ___________ सन्दंशयन्त्रे

1. चतुर्विंशतिः

2. द्वे

3. विंशतिः

4. अष्टाविंशतिः

[Su.Su.7/6]

8] ___________ तालयन्त्रे

1. चतुर्विंशतिः

2. द्वे

3. विंशतिः

4. अष्टाविंशतिः

[Su.Su.7/6]


9] ___________ नाड्यः

1. चतुर्विंशतिः

2. द्वे

3. विंशतिः

4. अष्टाविंशतिः

[Su.Su.7/6]


10] ___________ शलाकाः

1. चतुर्विंशतिः

2. द्वे

3. विंशतिः

4. अष्टाविंशतिः

[Su.Su.7/6]

पञ्चविंशतिरुपयन्त्राणि

25 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page