top of page

Shloka of the Day...22-09-2021_Indicated Persons for Leech Therapy by Sushruta

Shloka:

नृपाढ्यबालस्थविरभीरुदुर्बलनारीसुकुमाराणामनुग्रहार्थं परमसुकुमारोऽयं शोणितावसेचनोपायोऽभिहितो जलौकसः || Su.Su.12/3


Words meaning:

नृपाढ्य- नृप= Prince + आढ्य= Rich

बाल= Children

स्थविर= Aged

भीरु= Timid

दुर्बल= Weak

नारी= Women

सुकुमाराणामनुग्रहार्थं - सुकुमाराणाम्= In Soft or Delicate persons + अनुग्रहार्थं = to do favour or help

परमसुकुमारोऽयं - परमसुकुमारो= Very Delicate + अयं= This

शोणितावसेचनोपायोऽभिहितो - शोणित= Blood + अवसेचन= Letting + उपायो= method +अभिहितो= said

जलौकसः= Leeches


Meaning of the Shloka:

Indicated persons for Leech Therapy are,

1. Prince

2. Rich

3. Children

4. Aged

5. Timid

6. Weak

7. Women

8. In Soft or Delicate persons or Very Delicate

57 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page