top of page

AIAPGET Notes on Sushruta Samhita Sutrasthana 15th Adhyaya- (१५. दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्याय)

१५. दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः अथातो दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ||१|| यथोवाच भगवान्धन्वन्तरिः ||२||...

AIAPGET Notes on Sushruta Samhita Sutrasthana 1st Adhyaya- Vedotpattisdhyaya (१. वेदोत्पत्त्यध्यायः)

१. वेदोत्पत्त्यध्यायः सहस्राक्षं [१] गणाधीशंस्वगुरुंचसरस्वतीम्| जनकं जनयित्रींचशास्त्रादौप्रणमाम्यहम्|| समस्तजनपदतिलककल्पेश्रीभादानकदेशे...

Blog: Blog2
bottom of page