top of page

व्रणवस्तूनि - Sites of Vrana

त्वङ्मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टौ व्रणवस्तूनि | अत्र सर्वव्रणसन्निवेशः|| Su.Su.22/3 Word-to-Word Meaning: त्वङ् (tvak):...

व्रणाकृति- Different Shapes of Vrana

तत्रायतश्चतुरस्रो वृत्तस्त्रिपुटक इति व्रणाकृतिसमासः, शेषास्तु विकृताकृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति || Su.Su.22/5 Word-to-Word Meaning: तत्र...

"Sites of Abhyantara Vidradhi"

Shloka: गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वङ्क्षणयोस्तथा || वृक्कयोर्यकृति प्लीह्नि हृदये क्लोम्नि वा तथा | Su.Ni.9/17-18 Word to word...

Lord Dhanvantari in Shalyatanhtra- Shlokas.

The Divine Healer: Lord Dhanvantari Shloka No. 1: धनुः शल्यशास्त्रं, तस्य अन्तं पारम् इयर्ति गच्छतीति धन्वन्तरिः || Dalhana Commentary on...

Shloka of the Day...11-01-2022 _ Chikitsa Sutra on Vranashopha/ Vidradhi/ Vrana by Sushruta.

Shloka: आदौविम्लापनंकुर्याद्द्वितीयमवसेचनम्| तृतीयमुपनाहंतुचतुर्थींपाटनक्रियाम्|| पञ्चमंशोधनंकुर्यात्षष्ठंरोपणमिष्यते|...

Shloka of the Day...20-09-2021_Definition of Shopha by Sushruta.

Shloka: शोफसमुत्थानाग्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभृतयःप्रायेणव्याधयोऽभिहिता[२]अनेकाकृतयः,तैर्विलक्षणःपृथुर्ग्रथितःसमोविषमोवात्वङ्मांसस्थायीदोषसङ्...

Blog: Blog2
bottom of page