Shloka of the Day...11-01-2022 _ Chikitsa Sutra on Vranashopha/ Vidradhi/ Vrana by Sushruta.

Shloka: आदौविम्लापनंकुर्याद्द्वितीयमवसेचनम्| तृतीयमुपनाहंतुचतुर्थींपाटनक्रियाम्|| पञ्चमंशोधनंकुर्यात्षष्ठंरोपणमिष्यते|...

Subhashita of the Day...11-01-2022_ Deeds of a Gentlemen.

Subhashita: यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः । चित्ते वाचि क्रियायांच साधुनामेकरूपता ॥ Words Meaning: यथा - As चित्तं -...

Subhashita of the Day...24-9-2021_Company of Good friends

Subhashita: चन्दनं शीतलं लोके,चन्दनादपि चन्द्रमाः | चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः || Words Meaning: चन्दनं- Sandalwood शीतलं-...

Shloka of the Day...20-09-2021_Definition of Shopha by Sushruta.

Shloka: शोफसमुत्थानाग्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभृतयःप्रायेणव्याधयोऽभिहिता[२]अनेकाकृतयः,तैर्विलक्षणःपृथुर्ग्रथितःसमोविषमोवात्वङ्मांसस्थायीदोषसङ्...

Subhashita of the Day...18-09-2021_Laziness Vs Hard work.

Subhashita: आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः | नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति || Words meaning: आलस्यं= Laziness हि=...