top of page

Subhashita of the Day...11-01-2022_ Deeds of a Gentlemen.

Subhashita: यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः । चित्ते वाचि क्रियायांच साधुनामेकरूपता ॥ Words Meaning: यथा - As चित्तं -...

Subhashita of the Day...24-9-2021_Company of Good friends

Subhashita: चन्दनं शीतलं लोके,चन्दनादपि चन्द्रमाः | चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः || Words Meaning: चन्दनं- Sandalwood शीतलं-...

Subhashita of the Day...18-09-2021_Laziness Vs Hard work.

Subhashita: आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः | नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति || Words meaning: आलस्यं= Laziness हि=...

Subhashita of the day...16-09-2021_Useless Knowledge & Money.

Subhashita: पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् ॥ Words meaning: पुस्तकस्था= Stayed in...

Subhashita of the day... 09-09-2021 _ Glory of Knowledge.

Subhashita: रूपयौवनसंपन्ना विशाल कुलसम्भवाः । विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ Words meaning: रूप- Beauty/ Appearance यौवन-...

Subhashita of the day... 08-09-2021 _ Knowledge versus Happiness.

Subhashita: सुखार्थिनः कुतोविद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् । सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् ॥ Words meaning:...

Shloka of the day... 07-09-2021 _ Shastra Doshas by Sushruta.

Shloka: तत्रवक्रं,कुण्ठं,खण्डं,खरधारम्,अतिस्थूलम्,अत्यल्पम्,अतिदीर्घम्,अतिह्रस्वम्,इत्यष्टौशस्त्रदोषाः| अतोविपरीतगुणमाददीत,अन्यत्रकरपत्रा...

Subhashita of the day... 07-09-2021 _ The Best Gift Ever...

Subhashita: अन्नदानंपरं दानं विद्यादानमतः परम् । अन्नेनक्षणिका तृप्ति र्यावज्जीवं च विद्यया ॥ Words meaning: अन्नदानं- Anna= Food +...

Blog: Blog2
bottom of page