top of page

Answers for MCQ on 3rd & 4th Adhyaya of Sushruta Samhita Sutrasthana.

1] Total no. of Adhyayas in Sushruta Samhita is _________

1. 120

2. 120+66

3. 150

4. None of the above

Su.Su.3/3


2] Total no. of Adhyayas in Sushruta Samhita Kalpasthana is _________

1. 8

2. 10

3. 40

4. None of the above

Su.Su.3/3


3] मिश्रकाध्यायः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 36th, Sutrasthana

2. 37th, Sutrasthana

3. 40th, Sutrasthana

4. 6th, Shareerasthana

Su.Su.3/10


4] अन्नपानविध्यध्यायः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 1st, Sutrasthana

2. 46th , Sutrasthana

3. 40th, Sutrasthana

4. 6th, Shareerasthana

Su.Su.3/10


5] दुन्दुभिस्वनीयकल्पः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 45th, Sutrasthana

2. 6th, Kalpasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 7th, Uttaratantra

Su.Su.3/28


6] सिराव्यधविधिशारीरम्is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 8th, Sutrasthana

2. 5th, Kalpasthana

3. 8th, Shareerasthana

4. 9th, Uttaratantra

Su.Su.3/16


7] शस्त्रावचारणीयाध्यायः __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 8th, Sutrasthana

2. 5th, Kalpasthana

3. 8th, Shareerasthana

4. 9th, Uttaratantra

Su.Su.3/5


8] ____________ is not included under Tantrabhushana

1. रसभेदाः, स्वस्थवृत्तं, युक्तयस्तान्त्रिका, दोषभेदा

2. स्वस्थवृत्तं, उन्मादप्रतिषेधश्च, अपस्मारप्रतिषेधः, स्वरभेदचिकित्सा

3. युक्तयस्तान्त्रिका, भूतविद्या, नैगमेषचिकित्सा, नवग्रहाकृतिज्ञानं

4. दोषभेदा, रसभेदाः, भूतविद्या, अपस्मारप्रतिषेधः

Su.Su.3/42


9] श्रेष्ठ word is used for _________ bhaga of Sushruta Samhita.

1. Sutrasthana

2. Kalpasthana

3. Shareerasthana

4. Uttaratantra

Su.Su.3/43


10] Ref. of यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः |

स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम् ||

1. Su.Su.3/48

2. Su.Su.3/3

3. Su.Su.4/48

4. Su.Su.4/3

Su.Su.3/48


11] कुवैद्यो नृपदोषतः is related with _____________

1. स्नेहादिष्वनभिज्ञो

2. यश्छेद्यादिषु

3. Both 1 & 2

4. None of the above

Su.Su3/52


12] द्विचक्रः स्यन्दनो यथा is related with _____________

1. शास्त्रज्ञः

2. कर्मज्ञश्च

3. Both 1 & 2

4. None of the above

Su.Su3/53


13] ____________ is/ are the perfect ways of studying the shastra

1. पदं पादं श्लोकं

2. अद्रुतमविलम्बित

3. Both 1 & 2

4. None of the above

Su.Su3/54


14] शुचिर्गुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः |

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ||Ref.

1. Su.Su.3/55

2. Su.Su.3/7

3. Su.Su.4/55

4. Su.Su.4/7

Su.Su.3/55


15] एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् |

तस्माद्बहुश्रुतःशास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः || Ref.

1. Su.Su.3/55

2. Su.Su.3/7

3. Su.Su.4/55

4. Su.Su.4/7

Su.Su.4/7


16] तस्कराः is related with _______

1. Well known Vaidya

2. Vaidya learnt from the Guru

3. Both 1 & 2

4. None of the above

Su.Su.4/8


17] औपधेनवमौरभ्रंसौश्रुतं पौष्कलावतम् |

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् || Ref.

1. Su.Su.3/9

2. Su.Su.3/55

3. Su.Su.4/9

4. Su.Su.4/55

Su.Su.4/9


18] प्रत्येकमर्मनिर्देशशारीरम् is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 5th, Shareerasthana

2. 7th, Shareerasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 9th, Shareerasthana

Su.Su.3/16


19] धमनीव्याकरणशारीरम्is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 5th, Shareerasthana

2. 7th, Shareerasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 9th, Shareerasthana

Su.Su.3/16


20] द्विव्रणीयचिकित्सितम् is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 1st, Chikitsasthana

2. 2nd, Chikitsasthana

3. 3rd, Chikitsasthana

4. 4th, Chikitsasthana

Su.Su.3/1844 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page