top of page

Answers for MCQ's on Sushruta Sutrasthana 14th & 15th Adhyaya

1. धमनीशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 4, Su.Su.15/9


2. वर्धयति धारयति & यापयति are the words used for ___________ acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


3. ___________ is the name of the 15th Adhyaya of Sushruta Samhita Sutrasthana 1.दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः

2. दोषधातुमलवृद्धिक्षयविज्ञानीयाध्यायः

3. शोणितवर्णनीयाध्यायः

4. Both 1 & 2


Ans: Su.Su.15/1


4. The karma of Rasa can be perceived by ___________ pramana acc. to Sushruta.

1. Pratyaksha 2. Anumana 3. Upamana 4. Shabda


Ans: 2, Su.Su.14/3


5. Snehana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


6. Rasa is _________ acc. to Sushruta.

1. Soumya 2. Agneya 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/3


7. Jeevana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


8. Dharana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Asthi


Ans: 1, Su.Su.14/3


9. Rasa dhatu gets its color by reaching ________ acc. to Sushruta.

1. Yakrit 2. Pleeha 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/4


10. हिक्कां is the lakshana of ______ visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Ati 2. Non 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/30


11. देहधारणं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Purisha 2. Rasa 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 3, Su.Su.15/5


12. ______ is not the सम्यग्विस्राविते लिङ्गं acc. to Sushruta

1. रक्तं स्वयमेवावतिष्ठते

2. लाघवं वेदनाशान्तिर्व्याघेर्वेगपरिक्षयः

3. प्रसादो मनसस्तथा

4. None


Ans: 4, Su.Su.14/3213. ______ should be given to take orally before Visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Yavagu 2. Picchillanna 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/31


14. _______ is the moola of Shareera acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 4. Oja


Ans: 2, Su.Su.14/44


15. _______ is the colour of Oja acc. to Sushruta

1. Shweta 2. Slight Rakta 3. Pitaka 4. All of the above


Ans: 1, Shweta-Su.Su.14/44, but Charaka Adds two extra colours as हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्-Ch.Su.17/74


16. Sthoulya & Karshya are related with _________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 1, Su.Su.15/32


17. सिराशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 3, Su.Su.15/9


18. _______ is best among all the Sandhaanopaayaas acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 4, Su.Su.14/42


19. ________ Word is used for Rasa Dhatu acc. to Sushruta.

1. Rakta 2. Aap 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/5


20. रजः is seen at _______ years age acc. to Sushruta

1. 10 2. 12 3. 16 4. 18


Ans: 2, Su.Su.14/6


21. Age of menopause is _______ years age acc. to Sushruta

1. 40 2. 45 3. 50 4. 45-50


Ans: 3, Su.Su.14/6


22. आर्तवं is ________ acc. to Sushruta

1. आग्नेयम् 2. सौम्यं 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/7


23. कषायः is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 1, Su.Su.14/40


24. विवेक is related with _______ Vaayu acc. to Sushruta

1. व्यानस्य 2. उदानस्य 3. प्राणस्य 4. अपानस्य 5. समानस्य


Ans: 5, Dalhana teeka Su.Su.15/4- विवेको रसमूत्रपुरीषाणां पृथक्करणं, समानस्य कर्म


25. मांसक्षयो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 3, Su.Su.15/24


26. च्यवनं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 4, Su.Su.15/5


27. Because of Ativisravana of Shonita _________ can happen acc. to Sushruta

1. Vata prakopa 2. Manda Agni 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/37


28. ______ is not the disease seen in the persons having regular raktamokshana acc. to Sushruta

1. त्वग्दोषा

2. शोणितजाश्च

3. ग्रन्थयः, शोफा रोगाः

4. None


Ans: 4, Su.Su.14/34


29. रौक्ष्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Vriddhi 2. Both 1 & 3 3. Asthi Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/9


30. हृदयपार्श्वपीडा is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Rasa Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Purisha Kshaya 4. None


Ans: 3, Su.Su.15/11, हृत्पीडा- Rasa Kshaya- Su.Su.15/9


31. अऽस्थिशून्यता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Asthi Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Majja Kshaya 4. None


Ans: 3, Su.Su.15/9


32. अल्पशुक्रता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Shukra Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Majja Kshaya 4. None


Ans: 2, Su.Su.15/9


33. शून्यता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Kapha Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/7-9, Kapha- आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता, Rasa-हृत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा, Meda-सन्धिशून्यता, Majja-पर्वभेदोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता


34. Rakta is ________ acc. to Sushruta

1. आग्नेयम् 2. सौम्यं 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 4, Su.Su.14/7, रक्तं पुनरनुष्णशीतमेवमाचार्या मन्यन्ते|


35. __________ रक्षेत् प्रयत्नतः |

1. रसजं पुरुषं विद्याद्रसं 2. रक्तजं पुरुषं विद्याद्रसं 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/1236. समदोषःसमाग्निश्च समधातुमलक्रियः |

प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाःस्वस्थ इत्यभिधीयते || Ref.?

1. Su.Su.14/41 2. Su.Su.15/41 3. Su.Su.16/41 4. Su.Su.17/41


Ans: 2, Su.Su.15/41


37. तत्र ‘रस’ गतौ धातुः, अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः ||Ref.?

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/1338. प्रीतिं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 4, Su.Su.15/5


39. त एते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते. Ref.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/13


40. निद्रा is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


41. तृष्णा is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Kapha Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/7-9


42. Types of शस्त्रविस्रावणं is ______ acc. to Sushruta

1. 2 2. 4 3. 5 4. 3


Ans: 1, Su.Su.14/25


43. हिमम् is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 2, Su.Su.14/40


44. शिरोऽभिताप is the lakshana of ______ visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Ati 2. Non 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/30


45. प्राणायतनमुत्तमम् is said for __________ acc. to Sushruta

1. Oja 2. Rasa 3. Meda 4. Kapha


Ans: 1, Su.Su.15/21


46. दोषच्यवनं is related with __________ acc. to Sushruta

1. Oja Visramsa 2. Shukra 3. Meda 4. Kapha


Ans: 1, Su.Su.15/21, च्यवनं- Su.Su.15/5


47. वातशोफो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


48. स्तब्धगुरुगात्रता is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


49. Karsha is tha karma of _______ acc. to Sushruta

1. Vata 2. Rakta 3. Shukra 4. Oja


Ans: 3, Su.Su.15/5


50. कास, श्वासा are the lakshana of _______ vriddhi acc. to Sushruta

1. Asthi 2. Rasa 3. Meda 4. All of the above


Ans: 3, Su.Su.15/14


51. क्लेद is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra 2. Both 3 & 1 3. Sweda 4. Mamsa


Ans: 4, Su.Su.15/4


52. धमनीशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 4, Su.Su.15/9


53. वाय्व & अग्नि धारणं is the karma of _______ acc. to Sushruta

1. Purisha 2. Rasa 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.15/5


54. अप्रहर्षो is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Vata Vriddhi 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.15/7


55. सन्धिविश्लेषो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 1, Su.Su.15/24


56. जीवन is related with_________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Stanya 4. All of the above


Ans: 1 secifically, Rasa- जीव-Su.Su.14/3, Rakta- जीवयति-Su.Su.15/5, Stanya- जीवनं- Su.Su.15/5, But 4th can also be the right answer. So both 1 & 4 can be considered as right.


57. असंहतं is related with ______ of the Shonita lakshanas acc. to Sushruta

1. इन्द्रगोपकप्रतीकाश 2. असंहतं 3. अविवर्णं 4. All of the above


Ans: 2, Dalhana teeka on Su.Su.14/22 | असंहतं नात्यच्छं नातिघनं, न स्त्यायतीत्यन्ये ईषद्रक्तम्


58. व्रणशोथा is ______ for Visravana acc. to Sushruta

1. Indication 2. Contraindication 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 2, Su.Su.14/24


59. ईषद्रक्तम् is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 1, Dalhana teeka on Su.Su.14/21 | अरुणम् ईषद्रक्तम्


60. काञ्जिकाभं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 4, Su.Su.14/21


61. मांसपेशीप्रभं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 3, Su.Su.14/21


62. भस्म (क्षौमादिजनितम्) is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 3, Su.Su.14/40


63. विस्र is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 2, Su.Su.14/21


64. अनिष्टं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 2, Su.Su.14/21


65. Aruna is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 1, Su.Su.14/21


66. Kshaya & Vriddhi of all the dhatus is dependent on ________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 4. None


Ans: 2, Su.Su.14/21


67. रोमराज्यादयश्च is the word used for ________ acc. to Sushruta

1. Male 2. Female 3. Transgender 4. All


Ans: 2, Su.Su.14/18


68. Why the Annarasa is to nourish the body in old age acc. to Sushruta?

1. Reduced agni 2. Reduced Bala 3. Paripakwa body 4. All


Ans: 3, Su.Su.14/19


69. Time taken by rasa to form the Shukra acc. to Sushruta is _____ days

1. 7 2. 10 3. 15 4. 30


Ans: 4, Su.Su.14/1570. रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते |

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः शुक्रं तु जायते || Ref.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/10


71. सङ्कोचयेत् सिराः is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 4, Su.Su.14/40


72. पाञ्चभौतिकत्व of Rakta acc. to Sushruta is explained in _________ adhyaya of Su.Su.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/8-9Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page