top of page

Answers for MCQ's on Sushruta Sutrasthana 14th & 15th Adhyaya

1. धमनीशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 4, Su.Su.15/9


2. वर्धयति धारयति & यापयति are the words used for ___________ acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


3. ___________ is the name of the 15th Adhyaya of Sushruta Samhita Sutrasthana 1.दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः

2. दोषधातुमलवृद्धिक्षयविज्ञानीयाध्यायः

3. शोणितवर्णनीयाध्यायः

4. Both 1 & 2


Ans: Su.Su.15/1


4. The karma of Rasa can be perceived by ___________ pramana acc. to Sushruta.

1. Pratyaksha 2. Anumana 3. Upamana 4. Shabda


Ans: 2, Su.Su.14/3


5. Snehana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


6. Rasa is _________ acc. to Sushruta.

1. Soumya 2. Agneya 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/3


7. Jeevana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.14/3


8. Dharana is the karma of _________ dhatu acc. to Sushruta.

1. Rasa 2. Rakta 3. Mamsa 4. Asthi


Ans: 1, Su.Su.14/3


9. Rasa dhatu gets its color by reaching ________ acc. to Sushruta.

1. Yakrit 2. Pleeha 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/4


10. हिक्कां is the lakshana of ______ visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Ati 2. Non 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/30


11. देहधारणं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Purisha 2. Rasa 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 3, Su.Su.15/5


12. ______ is not the सम्यग्विस्राविते लिङ्गं acc. to Sushruta

1. रक्तं स्वयमेवावतिष्ठते

2. लाघवं वेदनाशान्तिर्व्याघेर्वेगपरिक्षयः

3. प्रसादो मनसस्तथा

4. None


Ans: 4, Su.Su.14/3213. ______ should be given to take orally before Visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Yavagu 2. Picchillanna 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/31


14. _______ is the moola of Shareera acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 4. Oja


Ans: 2, Su.Su.14/44


15. _______ is the colour of Oja acc. to Sushruta

1. Shweta 2. Slight Rakta 3. Pitaka 4. All of the above


Ans: 1, Shweta-Su.Su.14/44, but Charaka Adds two extra colours as हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्-Ch.Su.17/74


16. Sthoulya & Karshya are related with _________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 1, Su.Su.15/32


17. सिराशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 3, Su.Su.15/9


18. _______ is best among all the Sandhaanopaayaas acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 4, Su.Su.14/42


19. ________ Word is used for Rasa Dhatu acc. to Sushruta.

1. Rakta 2. Aap 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/5


20. रजः is seen at _______ years age acc. to Sushruta

1. 10 2. 12 3. 16 4. 18


Ans: 2, Su.Su.14/6


21. Age of menopause is _______ years age acc. to Sushruta

1. 40 2. 45 3. 50 4. 45-50


Ans: 3, Su.Su.14/6


22. आर्तवं is ________ acc. to Sushruta

1. आग्नेयम् 2. सौम्यं 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/7


23. कषायः is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 1, Su.Su.14/40


24. विवेक is related with _______ Vaayu acc. to Sushruta

1. व्यानस्य 2. उदानस्य 3. प्राणस्य 4. अपानस्य 5. समानस्य


Ans: 5, Dalhana teeka Su.Su.15/4- विवेको रसमूत्रपुरीषाणां पृथक्करणं, समानस्य कर्म


25. मांसक्षयो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 3, Su.Su.15/24


26. च्यवनं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 4, Su.Su.15/5


27. Because of Ativisravana of Shonita _________ can happen acc. to Sushruta

1. Vata prakopa 2. Manda Agni 3. Both 1 & 2 4. None


Ans: 3, Su.Su.14/37


28. ______ is not the disease seen in the persons having regular raktamokshana acc. to Sushruta

1. त्वग्दोषा

2. शोणितजाश्च

3. ग्रन्थयः, शोफा रोगाः

4. None


Ans: 4, Su.Su.14/34


29. रौक्ष्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Vriddhi 2. Both 1 & 3 3. Asthi Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/9


30. हृदयपार्श्वपीडा is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Rasa Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Purisha Kshaya 4. None


Ans: 3, Su.Su.15/11, हृत्पीडा- Rasa Kshaya- Su.Su.15/9


31. अऽस्थिशून्यता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Asthi Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Majja Kshaya 4. None


Ans: 3, Su.Su.15/9


32. अल्पशुक्रता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Shukra Kshaya 2. Both 1 & 3 3. Majja Kshaya 4. None


Ans: 2, Su.Su.15/9


33. शून्यता is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Kapha Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/7-9, Kapha- आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता, Rasa-हृत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा, Meda-सन्धिशून्यता, Majja-पर्वभेदोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता


34. Rakta is ________ acc. to Sushruta

1. आग्नेयम् 2. सौम्यं 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 4, Su.Su.14/7, रक्तं पुनरनुष्णशीतमेवमाचार्या मन्यन्ते|


35. __________ रक्षेत् प्रयत्नतः |

1. रसजं पुरुषं विद्याद्रसं 2. रक्तजं पुरुषं विद्याद्रसं 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/1236. समदोषःसमाग्निश्च समधातुमलक्रियः |

प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाःस्वस्थ इत्यभिधीयते || Ref.?

1. Su.Su.14/41 2. Su.Su.15/41 3. Su.Su.16/41 4. Su.Su.17/41


Ans: 2, Su.Su.15/41


37. तत्र ‘रस’ गतौ धातुः, अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः ||Ref.?

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/1338. प्रीतिं is the karma of _______ dhatu acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 4, Su.Su.15/5


39. त एते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते. Ref.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/13


40. निद्रा is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


41. तृष्णा is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Kapha Kshaya 4. Rasa Kshaya


Ans: 2, Su.Su.15/7-9


42. Types of शस्त्रविस्रावणं is ______ acc. to Sushruta

1. 2 2. 4 3. 5 4. 3


Ans: 1, Su.Su.14/25


43. हिमम् is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 2, Su.Su.14/40


44. शिरोऽभिताप is the lakshana of ______ visravana of Shonita acc. to Sushruta

1. Ati 2. Non 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.14/30


45. प्राणायतनमुत्तमम् is said for __________ acc. to Sushruta

1. Oja 2. Rasa 3. Meda 4. Kapha


Ans: 1, Su.Su.15/21


46. दोषच्यवनं is related with __________ acc. to Sushruta

1. Oja Visramsa 2. Shukra 3. Meda 4. Kapha


Ans: 1, Su.Su.15/21, च्यवनं- Su.Su.15/5


47. वातशोफो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


48. स्तब्धगुरुगात्रता is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 2, Su.Su.15/24


49. Karsha is tha karma of _______ acc. to Sushruta

1. Vata 2. Rakta 3. Shukra 4. Oja


Ans: 3, Su.Su.15/5


50. कास, श्वासा are the lakshana of _______ vriddhi acc. to Sushruta

1. Asthi 2. Rasa 3. Meda 4. All of the above


Ans: 3, Su.Su.15/14


51. क्लेद is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra 2. Both 3 & 1 3. Sweda 4. Mamsa


Ans: 4, Su.Su.15/4


52. धमनीशैथिल्यं is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Mutra Kshaya 2. Both 3 & 4 3. Rakta Kshaya 4. Mamsa Kshaya


Ans: 4, Su.Su.15/9


53. वाय्व & अग्नि धारणं is the karma of _______ acc. to Sushruta

1. Purisha 2. Rasa 3. Asthi 4. Shukra


Ans: 1, Su.Su.15/5


54. अप्रहर्षो is the lakshana of _______ acc. to Sushruta

1. Vata Kshaya 2. Vata Vriddhi 3. Both 4. None


Ans: 1, Su.Su.15/7


55. सन्धिविश्लेषो is related with ______ of the Oja lakshana acc. to Sushruta

1. Visramsa 2. Vyapat 3. Kshaya 4. All of the above


Ans: 1, Su.Su.15/24


56. जीवन is related with_________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Stanya 4. All of the above


Ans: 1 secifically, Rasa- जीव-Su.Su.14/3, Rakta- जीवयति-Su.Su.15/5, Stanya- जीवनं- Su.Su.15/5, But 4th can also be the right answer. So both 1 & 4 can be considered as right.


57. असंहतं is related with ______ of the Shonita lakshanas acc. to Sushruta

1. इन्द्रगोपकप्रतीकाश 2. असंहतं 3. अविवर्णं 4. All of the above


Ans: 2, Dalhana teeka on Su.Su.14/22 | असंहतं नात्यच्छं नातिघनं, न स्त्यायतीत्यन्ये ईषद्रक्तम्


58. व्रणशोथा is ______ for Visravana acc. to Sushruta

1. Indication 2. Contraindication 3. Changes acc. to Situation 4. None


Ans: 2, Su.Su.14/24


59. ईषद्रक्तम् is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 1, Dalhana teeka on Su.Su.14/21 | अरुणम् ईषद्रक्तम्


60. काञ्जिकाभं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 4, Su.Su.14/21


61. मांसपेशीप्रभं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 3, Su.Su.14/21


62. भस्म (क्षौमादिजनितम्) is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 3, Su.Su.14/40


63. विस्र is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 2, Su.Su.14/21


64. अनिष्टं is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 2, Su.Su.14/21


65. Aruna is related with ______ dushta Shonita acc. to Sushruta

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


Ans: 1, Su.Su.14/21


66. Kshaya & Vriddhi of all the dhatus is dependent on ________ acc. to Sushruta

1. Rasa 2. Rakta 3. Both 4. None


Ans: 2, Su.Su.14/21


67. रोमराज्यादयश्च is the word used for ________ acc. to Sushruta

1. Male 2. Female 3. Transgender 4. All


Ans: 2, Su.Su.14/18


68. Why the Annarasa is to nourish the body in old age acc. to Sushruta?

1. Reduced agni 2. Reduced Bala 3. Paripakwa body 4. All


Ans: 3, Su.Su.14/19


69. Time taken by rasa to form the Shukra acc. to Sushruta is _____ days

1. 7 2. 10 3. 15 4. 30


Ans: 4, Su.Su.14/1570. रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते |

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः शुक्रं तु जायते || Ref.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/10


71. सङ्कोचयेत् सिराः is related with _________ sandhaanopaaya acc. to Sushruta

1. सन्धानं 2. स्कन्दनं 3. पाचनं 4. दहनं


Ans: 4, Su.Su.14/40


72. पाञ्चभौतिकत्व of Rakta acc. to Sushruta is explained in _________ adhyaya of Su.Su.

1. 13th 2. 14th 3. 15th 4. 16th


Ans: 2, Su.Su.14/8-9128 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page