top of page

Answers for MCQs of the Day 04-06-2021

04-06-2021

1] Ref. of ‘‘अतिप्रवृद्धं मलदोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम्|

यत्किञ्चिदाबाधकरं शरीरे तत् सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम्” ||

1. Su.Su.1/8/1 Dalhana Commentary

2. Su.Su.1/9/1 Dalhana Commentary

3. Su.Su.1/10/1 Dalhana Commentary

4. Su.Su.1/11/1 Dalhana Commentary

[Ref- Su.Su.1/8/1 Dalhana Commentary]


2] मण्डूक is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः

[Su.Su.1/30]


3] पिपीलिका is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः

[Su.Su.1/30]


4] सर्प is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः

[Su.Su.1/30]


5] Sushruta Samhita is not having the following __________

1. Uttatatantra

2. Uttarasthana

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Su.Su.3/3 and 26]


6] Ref of शुचिर्गुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः |

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ||

1. Su.Su.1/55

2. Su.Su.2/55

3. Su.Su.3/55

4. Su.Su.4/55

[Su.Su.3/55]


7] Ref of वाक्सौष्ठवेऽर्थविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्मनैपुणे |

तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः ||

1. Su.Su.1/56

2. Su.Su.2/56

3. Su.Su.3/56

4. Su.Su.4/56

[Su.Su.3/56]


8] Ref of यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य |

एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति ||

1. Su.Su.1/4

2. Su.Su.2/4

3. Su.Su.3/4

4. Su.Su.4/4

[Su.Su.4/4]


9] Ref of एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् |

तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ||

1. Su.Su.1/7

2. Su.Su.2/7

3. Su.Su.3/

4. Su.Su.4/7

[Su.Su.4/7]


10] Ref of शास्त्रं गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपास्य चासकृत् |

यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ||

1. Su.Su.1/8

2. Su.Su.2/8

3. Su.Su.3/8

4. Su.Su.4/8

[Su.Su.4/8]

38 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page