top of page

Answers for MCQs of the Day 07-06-2021

07-06-2021

1] Ref of औपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् |

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ||

1. Su.Su.1/9

2. Su.Su.2/9

3. Su.Su.3/9

4. Su.Su.4/9

[Su.Su.4/9]


2] Ref of त्रिविधं कर्म- पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पश्चात्कर्मेति; तद्व्याधिं प्रत्युपदेक्ष्यामः ||

1. Su.Su.4/3

2. Su.Su.5/3

3. Su.Su.6/3

4. Su.Su.7/3

[Su.Su.5/3]


3] Ref of तच्च शस्त्रकर्माऽष्टविधं; तद्यथा- छेद्यं, भेद्यं, लेख्यं, वेध्यम्, एष्यम्, आहार्यं, विस्राव्यं, सीव्यमिति ||

1. Su.Su.4/5

2. Su.Su.5/5

3. Su.Su.6/5

4. Su.Su.7/5

[Su.Su.5/5]


4] Ref of तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति व्रणगुणाः ||

1. Su.Su.4/8

2. Su.Su.5/8

3. Su.Su.6/8

4. Su.Su.7/8

[Su.Su.5/8]


5] Ref of आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः|

प्राप्तकालकृतश्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते ||

1. Su.Su.4/9

2. Su.Su.5/9

3. Su.Su.6/9

4. Su.Su.7/9

[Su.Su.5/9]


6] Ref of शौर्यमाशुक्रिया शस्त्रतैक्ष्ण्यमस्वेदवेपथु |

असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ||

1. Su.Su.4/10

2. Su.Su.5/10

3. Su.Su.6/10

4. Su.Su.7/10

[Su.Su.5/10]


7] Ref of चन्द्रमण्डलवच्छेदान् पाणिपादेषु कारयेत् |

1. Su.Su.4/14

2. Su.Su.5/14

3. Su.Su.6/14

4. Su.Su.7/14

[Su.Su.5/14]


8] Ref of तत्र भ्रूगण्डशङ्खललाटाक्षिपुटौष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिवङ्क्षणेषु तिर्यक् छेद उक्तः ||

1. Su.Su.4/13

2. Su.Su.5/13

3. Su.Su.6/13

4. Su.Su.7/13

[Su.Su.5/13]


9] Ref of अर्धचन्द्राकृतींश्चापि गुदे मेढ्रे च बुद्धिमान् ||

1. Su.Su.4/14

2. Su.Su.5/14

3. Su.Su.6/14

4. Su.Su.7/14

[Su.Su.5/14]


10] Ref of मूढगर्भोदरार्शोऽश्मरीभगन्दरमुखरोगेष्वभुक्तवतः कर्म कुर्वीत ||

1. Su.Su.4/16

2. Su.Su.5/16

3. Su.Su.6/16

4. Su.Su.7/16

[Su.Su.5/16]

38 views0 comments

Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page