top of page

Answers for MCQs of the Day 30-06-2021 by Dr. R. S. Gujar., & Dr. M. S. Gujar.

30-06-2021


1] Ref. त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः|

नरो नरकपाती स्यात्तस्य सम्भाषणादपि||

1. Ch.Su.1/130

2. Ch.Su.13/130

3. Ch.Su.19/130

4. Ch.Su.20/130

[Ch.Su.1/130]


2] Ref. दुःखिताय शयानाय श्रद्दधानाय रोगिणे|

यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति||

1. Ch.Su.1/129

2. Ch.Su.13/129

3. Ch.Su.19/129

4. Ch.Su.20/129

[Ch.Su.1/129]


3] Context of वरमाशीविषविषं क्वथितं ताम्रमेव वा|

1. Good Physician

2. Bad Physician

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.1/131]


4] Context of पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाऽप्ययोगुडाः

1. Good Physician

2. Bad Physician

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.1/131]


5] Context of नतु श्रुतवतां वेशं बिभ्रता शरणागतात् |

1. Good Physician

2. Bad Physician

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.1/132]


6] Context of गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात्

1. Good Physician

2. Bad Physician

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.1/132]


7] Ref. भिषग्बुभूषुर्मतिमानतः स्वगुणसम्पदि|

परं प्रयत्नमातिष्ठेत् प्राणदः स्याद्यथा नृणाम्||

1. Ch.Su.1/133

2. Ch.Su.13/133

3. Ch.Su.19/133

4. Ch.Su.20/133

[Ch.Su.1/133]


8] Ref. तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते|

स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्||

1. Ch.Su.1/134

2. Ch.Su.13/134

3. Ch.Su.19/134

4. Ch.Su.20/134

[Ch.Su.1/134]


9] Ref. सम्यक्प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम्|

सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं भिषक्तमम्||

1. Ch.Su.1/134

2. Ch.Su.13/134

3. Ch.Su.19/134

4. Ch.Su.20/134

[Ch.Su.1/134]


10] Context of तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्|

धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा||

1. Visha and Bheshaja

2. Bad physician

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.1/127]

Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page