top of page

MCQ on 3rd & 4th Adhyaya of Sushruta Samhita Sutrasthana.

1] Total no. of Adhyayas in Sushruta Samhita is _________

1. 120

2. 120+66

3. 150

4. None of the above2] Total no. of Adhyayas in Sushruta Samhita Kalpasthana is _________

1. 8

2. 10

3. 40

4. None of the above3] मिश्रकाध्यायः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 36th, Sutrasthana

2. 37th, Sutrasthana

3. 40th, Sutrasthana

4. 6th, Shareerasthana4] अन्नपानविध्यध्यायः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 1st, Sutrasthana

2. 46th , Sutrasthana

3. 40th, Sutrasthana

4. 6th, Shareerasthana5] दुन्दुभिस्वनीयकल्पः is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 45th, Sutrasthana

2. 6th, Kalpasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 7th, Uttaratantra6] सिराव्यधविधिशारीरम्is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 8th, Sutrasthana

2. 5th, Kalpasthana

3. 8th, Shareerasthana

4. 9th, Uttaratantra7] शस्त्रावचारणीयाध्यायः __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 8th, Sutrasthana

2. 5th, Kalpasthana

3. 8th, Shareerasthana

4. 9th, Uttaratantra8] ____________ is not included under Tantrabhushana

1. रसभेदाः, स्वस्थवृत्तं, युक्तयस्तान्त्रिका, दोषभेदा

2. स्वस्थवृत्तं, उन्मादप्रतिषेधश्च, अपस्मारप्रतिषेधः, स्वरभेदचिकित्सा

3. युक्तयस्तान्त्रिका, भूतविद्या, नैगमेषचिकित्सा, नवग्रहाकृतिज्ञानं

4. दोषभेदा, रसभेदाः, भूतविद्या, अपस्मारप्रतिषेधः9] श्रेष्ठ word is used for _________ bhaga of Sushruta Samhita.

1. Sutrasthana

2. Kalpasthana

3. Shareerasthana

4. Uttaratantra10] Ref. of यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः |

स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम् ||

1. Su.Su.3/48

2. Su.Su.3/3

3. Su.Su.4/48

4. Su.Su.4/311] कुवैद्यो नृपदोषतः is related with _____________

1. स्नेहादिष्वनभिज्ञो

2. यश्छेद्यादिषु

3. Both 1 & 2

4. None of the above12] द्विचक्रः स्यन्दनो यथा is related with _____________

1. शास्त्रज्ञः

2. कर्मज्ञश्च

3. Both 1 & 2

4. None of the above13] ____________ is/ are the perfect ways of studying the shastra

1. पदं पादं श्लोकं

2. अद्रुतमविलम्बित

3. Both 1 & 2

4. None of the above14] शुचिर्गुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः |

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ||Ref.

1. Su.Su.3/55

2. Su.Su.3/7

3. Su.Su.4/55

4. Su.Su.4/715] एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् |

तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः || Ref.

1. Su.Su.3/55

2. Su.Su.3/7

3. Su.Su.4/55

4. Su.Su.4/716] तस्कराः is related with _______

1. Well known Vaidya

2. Vaidya learnt from the Guru

3. Both 1 & 2

4. None of the above17] औपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् |

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् || Ref.

1. Su.Su.3/9

2. Su.Su.3/55

3. Su.Su.4/9

4. Su.Su.4/55
18] प्रत्येकमर्मनिर्देशशारीरम् is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 5th, Shareerasthana

2. 7th, Shareerasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 9th, Shareerasthana19] धमनीव्याकरणशारीरम्is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 5th, Shareerasthana

2. 7th, Shareerasthana

3. 4th, Shareerasthana

4. 9th, Shareerasthana20] द्विव्रणीयचिकित्सितम् is __________ adhyaya of Sushruta Samhita _________ sthana

1. 1st, Chikitsasthana

2. 2nd, Chikitsasthana

3. 3rd, Chikitsasthana

4. 4th, ChikitsasthanaRecent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page