top of page

MCQ on Charaka Samhita Agryas

1.Sangrahika Pachaniya Deepaneeyanaam acc. to Charaka

1. Mustam 2. Katvangam 3. Ananta 4. Bilvam2. Pramitashanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Vyadhikaranam 2. Karshaniyanam

3. Sarvaapathyanam 4. Ninditavyadhikaranam3. Viruddhaviryashanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Vyadhikaranam 2. Karshaniyanam

3. Sarvaapathyanam 4. Ninditavyadhikaranam4. Chardyatiyogaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Mrudhbhrustalostranirvapitamudakam 2. Lamajjakoshiram

3. Both 1 and 2 4. Gokshurako5. Dahahara is related with.................. acc. to Charaka

1. Mrudhbhrustalostranirvapitamudakam 2. Lamajjakoshiram

3. Both 1 and 2 4. Gokshurako6. Ghritavyapat prshamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Taila 2. Vasa 3. Both 1 and 2 4. Takra7. Sangrahikaraktapittaprashamananam is related with................ acc. to Charaka

1. Utapalakumadapadmakinjalkaha 2. Ananta 3. Both 4. Only 28. Kaalabhojanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Arogyakaranam 2. Sukhaparinamkaranam 3. Both 4. None9. References of Agryas in Charaka Samhita , Shlokasthana as 152 is in, 25th

adhyaya shloka no…..

1. 39 2. 40 3. 41 4. 4210. Aayasaha is related with.................. acc. to Charaka

1. Sukhanidrakaranam 2. Sarvaapathyanam 3. Both 4. None
11. Pramitashanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Vyadhikaranam 2. Karshaniyanam

3. Sarvaapathyanam 4. Ninditavyadhikaranam12. Viruddhaviryashanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Vyadhikaranam 2. Karshaniyanam

3. Sarvaapathyanam 4. Ninditavyadhikaranam13. Chardyatiyogaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Mrudhbhrustalostranirvapitamudakam 2. Lamajjakoshiram

3. Both 1 and 2 4. Gokshurako14. Dahahara is related with.................. acc. to Charaka

1. Mrudhbhrustalostranirvapitamudakam 2. Lamajjakoshiram

3. Both 1 and 2 4. Gokshurako15. Ghritavyapat prshamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Taila 2. Vasa 3. Both 1 and 2 4. Takra16. Sangrahikaraktapittaprashamananam is related with................ acc. to Charaka

1. Utapalakumadapadmakinjalkaha 2. Ananta 3. Both 4. Only 217. Kaalabhojanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Arogyakaranam 2. Sukhaparinamkaranam 3. Both 4. None18. References of Agryas in Charaka Samhita , Shlokasthana as 152 is in, 25th

adhyaya shloka no…..

1. 39 2. 40 3. 41 4. 4219. Aayasaha is related with.................. acc. to Charaka

1. Sukhanidrakaranam 2. Sarvaapathyanam 3. Both 4. None

20. Rajaswalabhigamanam is related with................. acc. to Charaka

1. Daridrakaranam 2. Alakshmimukhanam 3. Both 4. None21. Sangrahikaraktapittaprashamananam is related with................ acc. to Charaka

1. 1 Utapalakumadapadmakinjalkaha 2. Ananta 3. Both 4. Only 222. Strishuprasangaha is related with.................. acc. to Charaka

1. Shoshakaranam 2. Rogakaranam 3. Both 4. None


23. among the following is not Sangrahika acc. to Charaka

1. Mustam 2. Udichyam 3. Ativisha 4. Amruta24. among the following is Pralepananam acc. to Charaka

1. Kustam 2. Chandana 3. Rasna 4. All of the above25. pathyanam acc. to Charaka

1. Haritaki 2. Shanti 3. Both 4. Only 126. among the following is Chedaniyadeepaniya acc. to Charaka

1. Kshara 2. Agni 3. Hinguphala 4. Hinguniryasa27. among the following is Anarogyakaranam acc. to Charaka

1. Vegasandharanam 2. Atimaithuna

3. Rajayakshma 4. All of the above28. Vatakaphaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Taila 2. Bilva 3. Both 4. Only 129. Asamaghritasaktu prashabhyaso................ acc. to Charaka

1. Vrushya 2. Udavartahara 3. Avrushya 4. All of the above30. Sarvadoshaharanam is related with................. acc. to Charaka

1. Katvanga 2. Duralabha 3. Ativisha 4. Amruta31. among the followingis not Raktapittaprashamananam acc. to

Charaka

1. Utpalakumudapadmakinjalkaha 2. Ananta

3. Kashmaryaphalam 4. Amruta32. Ruchikaranam is related with.................. acc. to Charaka

1. Lavana 2. Tailagandusha 3. Both 4. Only 133. Among the following is not Vrushyaacc. to Charaka

1. Madhukam 2. Samaghritasaktuprashabhyasa

2 3. Vidarigandha and Prishniparni 4. Kashmaryaphalam34. Vatakaphaprashamananam is not relatedwith................ acc. to Charaka

1. Taila 2. Duralabha 3. Amlavetasa 4. Bilva35. Vibandhaprashamananam but Sangrahika is related with................ acc. to

Charaka

1. Katvanga 2. Udichya 3. Utpala 4. Amruta36. among the following is not Pachaniya acc. to Charaka

1. Mustam 2. Udichyam 3. Ativisha 4. Amruta37. among the following is Udvepanaprashamanakara acc. to Charaka

1. Vayu 2. Agni 3. Akasha 4. Kapha38. Madhu........................ acc. to Charaka

1. Shleshmapitta prashamananam 2. Pittashleshma prashamanam

3. Both 4. None39. Shonitavibandhaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Katvanga 2. Udichya 3. Utpala 4. Amruta40. Sheetapanayana is related with................. acc. to Charaka

1. Agaru 2. Rasna 3. Agni 4. All of the above41. pathyanam acc. to Charaka

1. Haritaki 2. Prashamaha 3. Both 4. Only 242. among the followingis Shoolaprashamanakara acc. to Charaka

1. Kravyaanmamsa rasabhyaso 2. Agni

3. Madhukam 4. All of the above43. Vibandhaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Katvanga 2. Udichya 3. Utpala 4. Amruta44. Pranapradhanahetunam is related with................. acc. to Charaka

1. Vayu 2. Agni 3. Shonita 4. Oja45. Ekashanbhojanam is related with.................. acc. to Charaka

1. 3 Arogyakaranam 2. Sukhaparinamkaranam 3. Both 4. None46. Ayushhrasakaranam acc. to Charaka

1. Vegasandhanaranam 2. Anashanam 3. Both 4. Only 147. Abhyangopyoginam acc. to Charaka

1. Tailam 2. Ghritam 3. Kustam 4. All of the above48. Duralabha....................... acc. to Charaka

1. Shleshmapitta prashamananam 2. Pittashleshma prashamanam

3. Both 4. None49. Aaharagunanam acc. to Charaka

1. Ruchir 2. Sneham 3. Both 4. Truptir50. References of Agryas in Charaka Samhita, Shlokasthana 25th adhyaya shloka

no…..

1. 39 2. 40 3. 41 4. 4251. Shandyakaranam acc. to Charaka

1. Veganigraha 2. Shukraveganigraha 3. Both 4. Shukravega52. Yavashooka is not................. acc. to Charaka

1. Deepaniya 2. Pachaniya 3. Sramsaniya 4. Arshoghna53. Brahmacharyam is related with.................. acc. to Charaka

1. Vrushyanam 2. Arogyakaranam 3. Both 4. Ayushyanam54. among the followingis Stambhaprashamanakara acc. to Charaka

1. Vayu 2. Agni 3. Akasha 4. Kapha55. Atimatrashanam is related with.................. acc. to Charaka

1. Amapradoshahetunam 2. Ajeernanam 3. Both 4. None56. Sangrahikabalya vataharanam is related with................. acc. to Charaka

1. Rasna 2. Ativisha 3. Bala 4. Amruta57. Vatashleshmaharanam is related with................. acc. to Charaka

1. Bilva 2. Amlavetaso 3. Taila 4. All of the above58. Raktasangrahikaraktapittaprashamananam is related with................ acc. to

4 Charaka

1. Duralabha 2. Kashmaryaphalam 3. Utpala 4. Amruta59. Shonitapittatiyogaprashamananam is related with................. acc. to Charaka

1. Duralabha 2. Kashmaryaphalam 3. Utpala 4. Amruta

60. vyadhikaranam acc. to Charaka

1. Viruddhaveeryashanam 2. Doshasanghtaha

3. Asaatmendriyaartha samyogaha 4. Mithyayogo61. Paradarabhigamanam.................... acc. to Charaka

1. Anayushyanaam 2. Sarva Apathyanam

3. Avrushyanam 4. Garbhadhaarananaam62. ……………. Nihisamshayakaranaam acc. to Charaka

1. Vaidyasamooho 2. Drustakarmata

3. Both 4. None