top of page

MCQs of the Day 04-06-2021

1] Ref. of ‘‘अतिप्रवृद्धं मलदोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम्|

यत्किञ्चिदाबाधकरं शरीरे तत् सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम्” ||

1. Su.Su.1/8/1 Dalhana Commentary

2. Su.Su.1/9/1 Dalhana Commentary

3. Su.Su.1/10/1 Dalhana Commentary

4. Su.Su.1/11/1 Dalhana Commentary


2] मण्डूक is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः


3] पिपीलिका is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः


4] सर्प is counted in _________ type of जङ्गमा

1. जरायुजाः

2. अण्डजाः

3. स्वेदजाः

4. उद्भिज्जाः


5] Sushruta Samhita is not having the following __________

1. Uttatatantra

2. Uttarasthana

3. Both 1 & 2

4. None of the above


6] Ref of शुचिर्गुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः |

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ||

1. Su.Su.1/55

2. Su.Su.2/55

3. Su.Su.3/55

4. Su.Su.4/55

[Su.Su.3/55]


7] Ref of वाक्सौष्ठवेऽर्थविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्मनैपुणे |

तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः ||

1. Su.Su.1/56

2. Su.Su.2/56

3. Su.Su.3/56

4. Su.Su.4/56


8] Ref of यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य |

एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति ||

1. Su.Su.1/4

2. Su.Su.2/4

3. Su.Su.3/4

4. Su.Su.4/4

[Su.Su.4/4]


9] Ref of एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् |

तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ||

1. Su.Su.1/7

2. Su.Su.2/7

3. Su.Su.3/

4. Su.Su.4/7


10] Ref of शास्त्रं गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपास्य चासकृत् |

यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ||

1. Su.Su.1/8

2. Su.Su.2/8

3. Su.Su.3/8

4. Su.Su.4/839 views0 comments

Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page