top of page

MCQs of the Day 04-07-2021 by Dr. R. S. Gujar., & Dr. M. S. Gujar.

04-07-2021


1] पलाशं कत्तृणं चैव स्नेहांश्च लवणानि is used for _____________

1. उदावर्ते, मारुतघ्नमिति

2. विबन्धेषु, अनुवासनम्

3. आस्थापनेषु

4. All of the above2] पलाशं कत्तृणं चैव स्नेहांश्च लवणानि is used for _____________

1. उदावर्ते, मारुतघ्नमिति

2. विबन्धेषु, अनुवासनम्

3. आस्थापनेषु

4. All of the above3] The first Reference of word “पाञ्चकर्मिकः” is __________

1. Ch.Su.1/14

2. Ch.Su.2/14

3. Ch.Su.3/14

4. Ch.Su.4/144] Ref. of तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः|

पञ्चकर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्||

1. Ch.Su.1/15

2. Ch.Su.2/15

3. Ch.Su.3/15

4. Ch.Su.4/155] Ref. मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता|

तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा||

1. Ch.Su.1/16

2. Ch.Su.2/16

3. Ch.Su.3/16

4. Ch.Su.4/16


6] Total no. of Yavaagus explained by Charaka ____________

1. 30

2. 32

3. 28

4. 337] Yavaagu prepared with पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः are used for _________

1. Deepaniya

2. Shoolaghni

3. Both 1 & 2

4. None of the above8] Yavaagu prepared with दधित्थबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिम are used for _________

1. पाचनी

2. ग्राहिणी

3. Both 1 & 2

4. None of the above9] Yavaagu prepared with Laghu Panchamoolas are used for _________

1. Vataja Atisara

2. Only 1

3. Both 1 & 2

4. None of the above10] Yavaagu prepared with शालपर्णीबलाबिल्वैः पृश्निपर्ण्या are used for _________

1. Vataja Atisara

2. Only 1

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.2/20]

10 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page