top of page

MCQs of the Day 04-07-2021 by Dr. R. S. Gujar., & Dr. M. S. Gujar.

04-07-2021


1] पलाशं कत्तृणं चैव स्नेहांश्च लवणानि is used for _____________

1. उदावर्ते, मारुतघ्नमिति

2. विबन्धेषु, अनुवासनम्

3. आस्थापनेषु

4. All of the above2] पलाशं कत्तृणं चैव स्नेहांश्च लवणानि is used for _____________

1. उदावर्ते, मारुतघ्नमिति

2. विबन्धेषु, अनुवासनम्

3. आस्थापनेषु

4. All of the above3] The first Reference of word “पाञ्चकर्मिकः” is __________

1. Ch.Su.1/14

2. Ch.Su.2/14

3. Ch.Su.3/14

4. Ch.Su.4/144] Ref. of तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः|

पञ्चकर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्||

1. Ch.Su.1/15

2. Ch.Su.2/15

3. Ch.Su.3/15

4. Ch.Su.4/155] Ref. मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता|

तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा||

1. Ch.Su.1/16

2. Ch.Su.2/16

3. Ch.Su.3/16

4. Ch.Su.4/16


6] Total no. of Yavaagus explained by Charaka ____________

1. 30

2. 32

3. 28

4. 337] Yavaagu prepared with पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः are used for _________

1. Deepaniya

2. Shoolaghni

3. Both 1 & 2

4. None of the above8] Yavaagu prepared with दधित्थबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिम are used for _________

1. पाचनी

2. ग्राहिणी

3. Both 1 & 2

4. None of the above9] Yavaagu prepared with Laghu Panchamoolas are used for _________

1. Vataja Atisara

2. Only 1

3. Both 1 & 2

4. None of the above10] Yavaagu prepared with शालपर्णीबलाबिल्वैः पृश्निपर्ण्या are used for _________

1. Vataja Atisara

2. Only 1

3. Both 1 & 2

4. None of the above

[Ch.Su.2/20]

Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page