top of page

MCQs of the Day 06-06-2021

1] Ref of यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्| तद्द्रव्यं.

1. Ch.Su.1/51

2. Ch.Su.2/51

3. Ch.Su.26/51

4. Ch.Su.27/512] Guna is ________

1. Nishcheta

2. Chestavaan

3. Sometimes Nishchetavaan

4. Sometimes Chestavaan3] _________ is kaarana for Grahana

1. Dravya

2. Guna

3. Krama

4. Samavaya4] Kaarana for Samyoga and Vibhaga is __________

1. Dravya

2. Guna

3. Krama

4. Samavaya5] The kriya of _________ is called as Karma

1. Karma

2. Kartavya

3. Kaaarana

4. Kaarya6] Apeksha of ________ is seen in Karma

1. Kriya

2. Karma

3. Both 1 & 2

4. None of the above7] Ref of ... कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते|

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्||

1. Ch.Su.1/53

2. Ch.Su.2/53

3. Ch.Su.26/53

4. Ch.Su.27/538] The mithyayoga, ayoga, and atiyoga of __________ can lead to Shareerika and Maanasika vyadhis.

1. Kaala, Indriyaartha and Shuddhi

2. Buddhi, Shuddi, and Indriyaartha

3. Kaala, Bhddi and Indriyaartha

4. Indriyaartha, Aatma and Yoga9] Aashraya of Vyadhi is __________

1. Shareera

2. Mana

3. Both 1 & 2

4. Satwa & Aatma10] Samayoga of ________ van leads to Sukha

1. Kaala, Indriyaartha and Shuddhi

2. Buddhi, Shuddi, and Indriyaartha

3. Kaala, Bhddi and Indriyaartha

4. Indriyaartha, Aatma and Yoga


27 views0 comments

Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page