top of page

MCQs of the Day 07-06-2021

07-06-2021

1] Ref of औपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् |

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ||

1. Su.Su.1/9

2. Su.Su.2/9

3. Su.Su.3/9

4. Su.Su.4/92] Ref of त्रिविधं कर्म- पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पश्चात्कर्मेति; तद्व्याधिं प्रत्युपदेक्ष्यामः ||

1. Su.Su.4/3

2. Su.Su.5/3

3. Su.Su.6/3

4. Su.Su.7/33] Ref of तच्च शस्त्रकर्माऽष्टविधं; तद्यथा- छेद्यं, भेद्यं, लेख्यं, वेध्यम्, एष्यम्, आहार्यं, विस्राव्यं, सीव्यमिति ||

1. Su.Su.4/5

2. Su.Su.5/5

3. Su.Su.6/5

4. Su.Su.7/54] Ref of तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति व्रणगुणाः ||

1. Su.Su.4/8

2. Su.Su.5/8

3. Su.Su.6/8

4. Su.Su.7/85] Ref of आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः|

प्राप्तकालकृतश्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते ||

1. Su.Su.4/9

2. Su.Su.5/9

3. Su.Su.6/9

4. Su.Su.7/96] Ref of शौर्यमाशुक्रिया शस्त्रतैक्ष्ण्यमस्वेदवेपथु |

असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ||

1. Su.Su.4/10

2. Su.Su.5/10

3. Su.Su.6/10

4. Su.Su.7/107] Ref of चन्द्रमण्डलवच्छेदान् पाणिपादेषु कारयेत् |

1. Su.Su.4/14

2. Su.Su.5/14

3. Su.Su.6/14

4. Su.Su.7/148] Ref of तत्र भ्रूगण्डशङ्खललाटाक्षिपुटौष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिवङ्क्षणेषु तिर्यक् छेद उक्तः ||

1. Su.Su.4/13

2. Su.Su.5/13

3. Su.Su.6/13

4. Su.Su.7/139] Ref of अर्धचन्द्राकृतींश्चापि गुदे मेढ्रे च बुद्धिमान् ||

1. Su.Su.4/14

2. Su.Su.5/14

3. Su.Su.6/14

4. Su.Su.7/1410] Ref of मूढगर्भोदरार्शोऽश्मरीभगन्दरमुखरोगेष्वभुक्तवतः कर्म कुर्वीत ||

1. Su.Su.4/16

2. Su.Su.5/16

3. Su.Su.6/16

4. Su.Su.7/16


21 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page