top of page

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 33rd to 35th Adhyaya

1. Ref. of उपद्रवैस्तु ये जुष्टा व्याधयो यान्त्यवार्यताम् |

रसायनाद्विना वत्स! तान् शृण्वेकमना मम ||

1. Su.Su. 4/3 2. Su.Su.16/3 3. Su. Su. 33/3 4. Su. Su. 34/3


2. DirghaRoga is the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Ācārya Aadhamalla 2. Dalhana 3. Ācārya Chakrapāni 4. Bhela


3. MahāmūlaVyādhi is the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Ācārya Aadhamalla 2. Dalhana 3. Ācārya Chakrapāni 4. Bhela

4. Mahāvyādhi is the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Ācārya Aadhamalla 2. Dalhana 3. Ācārya Chakrapāni 4. Bhela


5. Mahāroga is the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Ācārya Aadhamalla 2. Dalhana 3. Ācārya Chakrapāni 4. Bhela


6. NinditaVyādhi is the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Ācārya Aadhamalla 2. Dalhana 3. Ācārya Chakrapāni 4. Bhela


7. AchikitysaVyādhi is also the term used for Mahagada acc. To …………..

1. Charaka 2. Sushruta 3. Indu 4. Bhela


8. Mahāgada is also the term used for Mahāgada acc. To …………..

1. Charaka 2. Sushruta 3. Both 1 & 2 4. None


9. Total no. of Mahagada mentioned by Bhela are ……………

1. 7 2. 8 3. 9 4. 10


9. Total no. of Mahagada mentioned by Harita are ……………

1. 7 2. 8 3. 9 4. 10


10. …………… diseass are not mentioned under Astamahagada acc. To Charaka but still temed as Mahagada separately.

1. Raktapitta, Apasmāra, Śotha and Atatvābhinivesha.

2. Rajayakshma, Gulma, Shopha and Udara.

3. Both 1 & 2

4. None


11. सुप्तत्वचं is related with ……………. Asthamahagada acc. To Sushruta

1. वातव्याधि 2. अश्मरी 3. कुष्ठं 4. भगन्दरम्


12. पञ्चकर्मगुणातीतं is related with ……………. Asthamahagada acc. To Sushruta

1. वातव्याधि 2. अश्मरी 3. कुष्ठं 4. उदर​


13. ………… diseases is not mentioned by Sushruta in Astamahagada but still explained in Avaaraniya Adhyaya except.

1. Apasmara, Unmada, Pandu, Yakshma, Jwara, Atisara.

2. Vatavyadhi, Prameha, Kushta, Arsha.

3. Bhagandara, Ashmari, Mudhagarbha, Udara.

4. All of the above.


14. विरिक्तं पूर्यमाणं पञ्चकर्मगुणातीतं is related with ……………. Asthamahagada acc. To Sushruta

1. वातव्याधि 2. अश्मरी 3. कुष्ठं 4. उदर​


15. Ref. of पन्थानमुदकं छायां [२] भक्तंयवसमिन्धनम् |

दूषयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयेत्तथा ||५||

1. Su.Su. 4 2. Su.Su.16 3. Su. Su. 33 4. Su. Su. 34


16. Total no. of आगन्तवः मृत्यु acc. To Sushruta.

1. 101 2. 100 3. 108 4. 107


17. Total no. of मृत्यु काल mentioned on Sushruta are actually barrowed from ………. Veda

1. Rig 2. Yajur 3. Sama 4. Aharva


18. Ref. of सङ्करः सर्ववर्णानां प्रणाशो धर्मकर्मणाम् ||९||

प्रजानामपि चोच्छित्तिर्नृपव्यसनहेतुतः |१०|

1. Su.Su. 4 2. Su.Su.16 3. Su. Su. 33 4. Su. Su. 34


19. Dissimilarities between Raja and common person is …………..

1. त्यागः 2. त्यागः 3. क्षमा & धैर्यं 4. All the above


20. उपसर्पन्त्यमोहेन विषशल्यामयार्दिताः |

स्वतन्त्रकुशलोऽन्येषु शास्त्रार्थेष्वबहिष्कृतः ||१४|| Ref.

1. Su.Su. 4 2. Su.Su.16 3. Su. Su. 33 4. Su. Su. 34


21. व्यवसायी is related with ………… acc. To Sushruta

1. Vaidya 2. Bheshaja 3. Paricharika 4. Rogi


22. आस्तिको is related with ………… acc. To Sushruta

1. Vaidya 2. Bheshaja 3. Paricharika 4. Rogi


23. स्निग्धो is related with ………… acc. To Sushruta

1. Vaidya 2. Bheshaja 3. Paricharika 4. Rogi


25. ह्रस्वजङ्घामेढ्रग्रीवं is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


26. पश्चान्मस्तिष्कं is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


27. स्थिरेन्द्रियः is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


28. उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


29. पादौ कर्णौ च मांसलौ is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


30. नासाग्रमूर्ध्वं is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


31. लेखाश्च पृष्ठतः is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


32. सुमहच्चापि मेहनम् is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


33. ऊर्ध्वं च श्रवणौ is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


34. हसतो जल्पतो वाऽपि दन्तमांसं प्रदृश्यते is related with ………. Ayu acc.to Sushruta

1. दीर्घायुषो 2. मध्यमायुषो 3. अल्पायुषो 4. जघन्यस्यायुषो


35. Anguli pramana of पादाङ्गुष्ठ & प्रदेशिनि is ………… acc.to Sushruta

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4


35. Anguli pramana(Length * Breadth) of पार्ष्णिः is ………… acc.to Sushruta

1. 5*4 2. 5*5 3. 4*5 4. 4*4