top of page

Sushruta Samhita Nidana Sthana 5th to 8th Adhyaya MCQ's ANS


SUSHRUTA NIDANA, 5-8 ANS PDF
.pdf
Download PDF • 1.31MB

1. _________ is not the nidana of Kusta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/3]

1. Mithya aahara 2. Mithya aachara 3. Gramya and Anupa Mamsa 4. None


2. Which of the following is correct in relation to Kilasa and Kushta is _________ acc. to

Sushruta [Su. Ni. 5/17]

1. Doshas involved are vata, pitta, kapha and rakta in Kilasa

2. Twak is not involved in Kilasa

3. Sraava is present in Kilasa

4. Kilasa may involve Twak and no any Parisraava


3. तीव्रदाहा is related with _________ Prameha pidaka acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/16]

1. शराविका 2. सार्षपी 3. कच्छपिका 4. जालिनी


4. If the different types of Meha is not treated in the early stages, they may lead to _________

Meha, acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/27]

1. Asaadhya Meha 2. Madhu Meha 3. Both 1 & 2 4. None


5. Vataja Prameha is Asaadhya because of _______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/8]

1. दोषदूष्याणां समक्रियत्वात्

2. दोषदूष्याणां विषमक्तियत्वात्

3. महात्ययिकत्वात्

4. None


6. प्रसङ्गाद्गात्रसंस्पर्शान्निश्वासात् सहभोजनात् |

सहशय्यासनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ||३३||

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च |

औपसर्गिकरोगाश्च सङ्क्रामन्ति नरान्नरम् ||३४|| Ref. [Su. Ni. 5/33-34]

1. Su. Ni. 8

2. Su. Ni. 5

3. Su. Ni. 6

4. Su. Ni. 7


7. _________ is not the poorvaroopa of Kustha acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/4]

1. Krishnata 2. Teevra vedana 3. Kandu and Romaharsha 4. Swedapradurbhava


8. _________ gata Kushta is yaapya acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/29]

1. Twak 2. Meda 3. Asthi 4. Shukra


9. कौण्यं is seen in _________ gata Kushta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/27]

1. Twak 2. Meda 3. Asthi 4. Shukra


10. Naasa bhanga and Akshi raga is seen in _________ gata Kushta, acc. to Sushruta [Su. Ni.

5/26]

1. Meda and Asthi 2. Asthi and Majja 3. Majja and Shukra 4. None


11. __________ is not the Gen. c/f of Udara, acc. to Sushruta [Su. Ni. 7/24]

1. Sanga of Vata 2. Sanga of Mutra 3. Sanga of Purisha 4. None


12. Ref of “बस्तमारविपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि |

तत्क्षणाज्जन्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेद्भिषक् ||१४||” [Su. Ni. 8/14]

1. Su. Ni. 8

2. Su. Ni. 5

3. Su. Ni. 6

4. Su. Ni. 7


13. Prameha will be because of _________ doshas, acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/7]

1. Pitta 2. Kapha 3. Both 4. Tridoshas


14. Garbha Paata is _________, acc. to Sushruta [Su. Ni. 8/10]

1. Conception to 4th month of pregnancy

2. After 5th month of pregnancy

3. Both

4. None


15. _________ is not the mahakushta, acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/5]

1. Rushyajihava 2. Pundareeka 3. Both 4. None


16. Garbha Sraava is _________, acc. to Sushruta [Su. Ni. 8/10]

1. Conception to 4th month of pregnancy

2. After 5th month of pregnancy

3. Both

4. None


17. ________ yukta Vata will produce Vataja Meha acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/9]

1. Vata, Pitta and Meda

2. Vata, Kapha, Shonita and Meda

3. Kapha, Pitta, Vasa, Majja and Meda

4. None of the above


18. Ref of “कालस्य परिणामेन मुक्तं वृन्ताद्यथा फलम् |

प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतितुं ध्रुवम् ||” [Su. Ni. 8/7]

1. Su. Ni. 8

2. Su. Ni. 5

3. Su. Ni. 6

4. Su. Ni. 7


19. Krimi sambhava is seen in _________ gata Kushta, acc. to Sushruta [Su. Ni.

5/26]

1. Meda and Asthi 2. Asthi and Majja 3. Majja and Shukra 4. None


20. ______ is not involved in the kushtha acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/6]

1. Vata & Pitta 2. Pitta & Kapha 3. Krimi 4. None


21. ______ dosha is involved in Aruna Kushta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/7]

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


22. Pittaja Prameha is yaapya because of _______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/8]

1. दोषदूष्याणां समक्रियत्वात्

2. दोषदूष्याणां विषमक्तियत्वात्

3. महात्ययिकत्वात्

4. None


23. विसर्पीणि is related with _______ type of Kustha acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/8]

1. Dadru and Aruna 2. Dadru and Udumbara 3. Both 4. None


24. हस्तपादतलदाहः is because of _______ of Prameha acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/5]

1. Roopa 2. Poorvaroopa 3. Both 4. None


25. ______ dosha is involved in Rishyajihwa Kushta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/7]

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


26. घोरं is the word used for ________ Udara acc. to Sushruta [Su. Ni. 7/14]

1. Vataja 2. Pittaja 3. Both 1 & 2 4. None


27. Moodagarbha Gatis _______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 8/5]

1. 4 2. 8 3. Both 1 & 2 4. None


28. _________ is the Upadrava of Pittaja Prameha acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/13]

1. Panduroga 2. Pratishyaya 3. Hridroga 4. None


29. ________ yukta Kapha will produce Kaphaja Meha acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/9]

1. Vata, Pitta and Meda

2. Vata, Kapha, Shonita and Meda

3. Kapha, Pitta, Vasa, Majja and Meda

4. None of the above


30. स्फिक्पाणिपाद is related with ________ Kushta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/15]

1. Kitibha 2. Paama 3. Vipadika 4. None


31. योनिमुखमावृत्य तिष्ठति is related with ___________ Moodhagarbha acc. to Sushruta

[Su. Ni. 8/4 ]

1. कीलः 2. प्रतिखुरः 3. बीजकः 4. परिघः


32. ______ dosha is involved in Kapala Kushta acc. to Sushruta [Su. Ni. 5/7]

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. Sannipata


33. _________ is not the Upadrava o Prameha acc. to Sushruta [Su. Ni. 6/13]

1. Panduroga 2. Pratishyaya 3. Hridroga 4. None


34. Types of Udara Roga acc. to Sushruta [Su. Ni. 7/4]

1. 8 2. 4 3. 5 4. 1