top of page

Sushruta Samhita Sutra Sthana 45 & 46 Adhyaya ANS


1. The ksheera is APRATISHIDDHA for all because __________

1. It is complete food 2. Good for health

3. Both 1 and 2 4. It is Jaatisaatyma


2. …………. Mutra is indicated in Visha Chikitsa acc. to Sushruta [Su.Su.45/159]

1. Khara 2. Manusha

3. Both 1 and 2 4. None


3. Phanita is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/159]

1. Avrushya 2. Vrushya

3. Both 1 and 2 4. None


4. ____________ mamsa is best among the Mahaashareera maamsas acc. to Sushruta [Su.Su. 46/129]

1. Mahashareera 2. Alpashareera 3. Both 4. None


5. Total no. of Ajeerna acc. to Susgruta

1. 2 2. 4 3. Both 1 and 2 4. None


6. Madhu ushould not be used with hot water especially with _______ acc. to Sushruta [Su.Su.45/145]

1. Aantariksha jala 2. Kha jala 3. Both 4. None


7. _________ shouid be done after the Bhojana acc. to Sushruta [Su.Su.46/487]

1. Sit 2. Sleep 3. Walk 4. Dance


8. Bhakshyas should be served in _________ patra acc. to Sushruta [Su.Su. 46/449]

1. Swarna 2. Aayasa 3. Rajata 4. Dala


9. ____________ mamsa is best among the same animals acc. to Sushruta [Su.Su. 46/129]

1. Mahashareera 2. Alpashareera 3. Both 4. None


10. ____________ mamsa is best among the Vihanga maamsas acc. to Sushruta [Su.Su. 46/129]

1. Male 2. Female 3. Both 4. None


11. _________ परं मधु || acc. to Sushruta [Su.Su. 45/142]

1. योगवाहि 2. बहून् 3. Both 1 & 2 4. None


12. …………. will be increased after the digestion of food acc. to Sushruta [Su.Su.46/484]

1. Vata 2. Pitta

3. Both 1 and 2 4. None


13. Phanita is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/159]

1. Brimhanakaaraka 2. Karshanakaaraka

3. Both 1 and 2 4. None


14. ____________ is guru acc. to Sushruta [Su.Su.46/130]

1. Rakta 2. Shukra 3. Majja 4. Asthi


15. Fruits should be served in _________ patra acc. to Sushruta [Su.Su. 46/450]

1. Swarna 2. Aayasa 3. Rajata 4. Dala


16. ____________ mamsa is best among the 4 limbed animals acc. to Sushruta [Su.Su. 46/129]

1. Male 2. Female 3. Both 4. None


17. Kaakavi is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/159 and its Dalhana commenatry]

1. Avrushya 2. Vrushya

3. Both 1 and 2 4. None

18. …………. will be increased just after the intake of food acc. to Sushruta [Su.Su.46/484]

1. Vata dosha 2. Pitta dosha

3. Both 1 and 2 4. None


19. ________ jaangala mamsa is pradhaana acc. to Sushruta

1. Janghaala 2. Vishkira 3. Both 4. None


20. Ref. of

प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवर्णौजसां च, स षट्सु रसेष्वायत्तः, रसाः पुनर्द्रव्याश्रयिणः,’ द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते च क्षयवृद्धी दोषाणां साम्यं चII

1. Su. Su. 42

2. Su. Su. 43

3. Su. Su. 45

4. Su. Su. 46


21. ____________ is laghu acc. to Sushruta [Su.Su.46/130]

1. Rakta 2. Shukra 3. Majja 4. Asthi


22. Ref. of

तत्र, लोहितशालिकलमकर्दमकपाण्डुकसुगन्धकशकुनाहृतपुष्पाण्डकपुण्डरीक ………

1. Su. Su. 42

2. Su. Su. 43

3. Su. Su. 45

4. Su. Su. 46


23. Total types of Madhu acc. to Sushruta [Su.Su. 45/133]

1. 5 2. 8 3. Both 1 & 2 4. 6


24. Total no. of Jaangala maamsa vargas acc. to Sushruta [Su.Su.46/53]

1. 6 2. 8 3. Both 4. None


25. Phanita is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/159]

1. Doshakrit 2. Doshahara

3. Both 1 and 2 4. None


26. ____________ is guru mamsa acc. to Sushruta [Su.Su.46/130]

1. Kati 2. Antra 3. Sakthi 4. Shira

27. Kaamala panduroganut is related with …………. Mutra acc. to Sushruta [Su.Su.45/223]

1. Ashwa 2. Chaaga

3. Both 1 and 2 4. None


28. Madhu is contraindicated in ________ acc. to Sushruta

1. Meda 2. Meha 3. Atisaara 4. None


29. Dantanishpeedita ikshu rasa is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/157]

1. Avrushya 2. Vrushya

3. Both 1 and 2 4. None


30. Ref. of

भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्नक्लमो गतः |

ततः पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् ||४८७||

1. Su. Su. 42

2. Su. Su. 43

3. Su. Su. 45

4. Su. Su. 46


31. ____________ mamsa is best among the Alpashareera maamsas acc. to Sushruta [Su.Su. 46/129]

1. Mahashareera 2. Alpashareera 3. Both 4. None


32. Dantanishpeedita ikshu rasa is …………. acc. to Sushruta [Su.Su.45/157]

1. Kaphakara 2. Kaphahara

3. Both 1 and 2 4. None


33. Paandurogahara is related with …………. Mutra/ Mutras acc. to Sushruta [Su.Su.45/219]</