top of page

MCQs of the Day 29-06-2021 by Dr. R. S. Gujar., & Dr. M. S. Gujar.

29-06-2021.


1] ____________ are Local sources of identification of plants acc. to Charaka Samhita

1. ह्जपा वने [goat-herders], वनवासिनः [sheep-herders]

2. अविपाश्चैव [cow-herder], गोपाश्च [forest dwellers]

3. Both 1 & 2

4. None of the above2] Ref. of न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः|

ओषधीनां परां प्राप्तिं कश्चिद्वेदितुमर्हति||

1. Ch.Su.1/121

2. Ch.Su.2/121

3. Ch.Su.28/121

4. Ch.Su.29/121


3] Ref. of योगवित्त्वप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते|

किं पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक्||

1. Ch.Su.1/122

2. Ch.Su.2/122

3. Ch.Su.28/122

4. Ch.Su.29/122


4] Ref. of योगमासां तु यो विद्याद्देशकालोपपादितम्|

पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तमः||

1. Ch.Su.1/123

2. Ch.Su.2/123

3. Ch.Su.28/123

4. Ch.Su.29/123


5] Ref. of तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति||

1. Ch.Su.1/30

2. Ch.Su.13/30

3. Ch.Su.19/30

4. Ch.Su.20/30


6] Ref. of यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निरशनिर्यथा|

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा||

1. Ch.Su.1/124

2. Ch.Su.13/124

3. Ch.Su.19/124

4. Ch.Su.20/124


7] Ref. of औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः|

विज्ञातं चापि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते||

1. Ch.Su.1/125

2. Ch.Su.13/125

3. Ch.Su.19/125

4. Ch.Su.20/125


8] Ref. of योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्|

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम्||

1. Ch.Su.1/126

2. Ch.Su.13/126

3. Ch.Su.19/126

4. Ch.Su.20/126


9] Ref. of तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्|

धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा||

1. Ch.Su.1/127

2. Ch.Su.13/127

3. Ch.Su.19/127

4. Ch.Su.20/127


10] Ref. कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनिः|

सशेषमातुरं कुर्यान्नत्वज्ञमतमौषधम्||

1. Ch.Su.1/128

2. Ch.Su.13/128

3. Ch.Su.19/128

4. Ch.Su.20/1286 views0 comments

Recent Posts

See All

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Post: Blog2_Post
bottom of page