top of page

MCQs of the Day 29-06-2021 by Dr. R. S. Gujar., & Dr. M. S. Gujar.

29-06-2021.


1] ____________ are Local sources of identification of plants acc. to Charaka Samhita

1. ह्जपा वने [goat-herders], वनवासिनः [sheep-herders]

2. अविपाश्चैव [cow-herder], गोपाश्च [forest dwellers]

3. Both 1 & 2

4. None of the above2] Ref. of न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः|

ओषधीनां परां प्राप्तिं कश्चिद्वेदितुमर्हति||

1. Ch.Su.1/121

2. Ch.Su.2/121

3. Ch.Su.28/121

4. Ch.Su.29/121


3] Ref. of योगवित्त्वप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते|

किं पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक्||

1. Ch.Su.1/122

2. Ch.Su.2/122

3. Ch.Su.28/122

4. Ch.Su.29/122


4] Ref. of योगमासां तु यो विद्याद्देशकालोपपादितम्|

पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तमः||

1. Ch.Su.1/123

2. Ch.Su.2/123

3. Ch.Su.28/123

4. Ch.Su.29/123


5] Ref. of तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति||

1. Ch.Su.1/30

2. Ch.Su.13/30

3. Ch.Su.19/30

4. Ch.Su.20/30


6] Ref. of यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निरशनिर्यथा|

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा||

1. Ch.Su.1/124

2. Ch.Su.13/124

3. Ch.Su.19/124

4. Ch.Su.20/124


7] Ref. of औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः|

विज्ञातं चापि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते||

1. Ch.Su.1/125

2. Ch.Su.13/125

3. Ch.Su.19/125

4. Ch.Su.20/125


8] Ref. of योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्|

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम्||

1. Ch.Su.1/126

2. Ch.Su.13/126

3. Ch.Su.19/126

4. Ch.Su.20/126


9] Ref. of तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्|

धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा||

1. Ch.Su.1/127

2. Ch.Su.13/127

3. Ch.Su.19/127

4. Ch.Su.20/127


10] Ref. कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनिः|

सशेषमातुरं कुर्यान्नत्वज्ञमतमौषधम्||

1. Ch.Su.1/128

2. Ch.Su.13/128

3. Ch.Su.19/128

4. Ch.Su.20/128Recent Posts

See All

MCQs on Sushruta Samhita Sutrasthana 39th to 45th Adhyaya

1. Kaakolyadi gana is related with …………. Varga acc. to Susgruta 1. Vata Samshamana 2. Pitta Samshamana 3. Both 1 and 2 4. None 2. Koshataki is related with …………. acc. to Susgruta 1. Urdhwa bhagahara 2

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page