top of page

Sushruta Samhita Nidana Sthana 15th and 16th Ashyaya MCQ's ANS by Dr. R.S.Gujar, and Dr. M.S.Gujar.


SUSHRUTA NIDANA, 15 & 16 ANS PDF
.pdf
Download PDF • 1.16MB

1. Types of Bhanga/ Bhagna acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/4]

1. 1 2. 2 3. 6 4. 12

2. Total no. of Dantagata rogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 9 2. 15 3. 8 4. 5


3. हनुमोक्ष is ________ gata Mukha roga acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/27]

1. Danta 2. Dantamoola 3. Jihwa 4. Kantha


4. Total no. of Kanthagata rogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 3 2. 12 3.18 4. 9


5. सम्मूढमुभयतोऽस्थि is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/10 ]

1. कर्कटकम्, 2. पिच्चितम्, 3. अस्थिच्छल्लितं, 4. मज्जानुगतम्,


6 Total no. of Osta rogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 8 2. 15 3. 9 4. 5


7. Types of Sandhimukta acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/4]

1. 1 2. 2 3. 6 4. 12


8. स्रस्ताङ्गता is seen in __________, acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/9]

1. Sandhimukta 2. Kandabhagna 3. Both 1 & 2 4. None


9. पृथुतां गतमनल्पशोफं is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/10 ]

1. कर्कटकम्, 2. पिच्चितम्, 3. अस्थिच्छल्लितं, 4. मज्जानुगतम्,


10. Total no. of Dantamoola gata rogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 8 2. 15 3. 9 4. 5


11. Teevra ruja is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/5 ]

1. उत्पिष्टं, 2. विश्लिष्टं, 3. विवर्तितम्, 4. अवक्षिप्तम्


12. Total no. of Sarvasara mukharogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 3 2. 12 3.18 4. 9


13. _________ is not the type of Oshtaprakopa, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/4]

1. Rakta 2. Mamsa 3. Meda 4. None of the above


14. Vishamaangata is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/5 ]

1. उत्पिष्टं, 2. विश्लिष्टं, 3. विवर्तितम्, 4. अवक्षिप्तम्


15. तीव्ररुगन्वितौ is seen in ______ type of Ostaprakopa acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/5]

1. Vata 2. Rakta 3. Meda 4. Mamsa


16. Total no. of Dantagata rogas _______ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/3]

1. 8 2. 15 3. 9 4. 5


17. ________ is having तीव्ररुक् in Dantagata rogas, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/31]

1. कपालिका

2. दन्तशर्करा

3. श्यावदन्तकः

4. भञ्जनक


18. ________ is having the involvement of Vata and Kapha, in Dantagata rogas, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/31]

1. कपालिका

2. दन्तशर्करा

3. श्यावदन्तकः

4. भञ्जनक


19. खर्जूरफलवर्णा is seen in ______ type of Ostaprakopa acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/9]

1. Vata 2. Rakta 3. Meda 4. Mamsa


20. Types of Kandabhagna acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/4]

1. 1 2. 2 3. 6 4. 12


21. पार्श्वयोरस्थि हीनोद्गतम is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/10 ]

1. कर्कटकम्, 2. पिच्चितम्, 3. अस्थिच्छल्लितं, 4. मज्जानुगतम्,


22. _______ is not the type of Sandhimukta, acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/8]

1. उत्पिष्टं

2. विश्लिष्टं

3. अश्वकर्णं

4. अवक्षिप्तम्


23. शाकच्छदनप्रकाशा is seen in ______ type of Kantaka of Jihwagata Roga, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/37]

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. None of the above


24. जन्तव is seen in ______ type of Ostaprakopa acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/10]

1. Vata 2. Rakta 3. Meda 4. Mamsa


25. शाल्मलिकण्टकाभैः is seen in ______ type of Kantaka of Jihwagata Roga, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/37]

1. Vata 2. Pitta 3. Kapha 4. None of the above


26. अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य is related with ___________ , acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/10 ]

1. कर्कटकम्, 2. पिच्चितम्, 3. अस्थिच्छल्लितं, 4. मज्जानुगतम्,


27. Total no. of Dantagata rogas _______ , acc. to Vagbhata [Su. Ni. 16/3]

1. 12 2. 13 3. 10 4. 6

28. _______ is not the type of काण्डभग्नं, acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/8]

1. कर्कटकम्

2. चूर्णितं

3. काण्डभग्नं

4. None of the above


29. ___________ kanda bhagna krichra saadhya, acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/11 ]

1. कर्कटकम्, 2. पिच्चितम्, 3. अस्थिच्छल्लितं, 4. मज्जानुगतम्,


30. स्फुटन्ति is related with ______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/17]

1. तरुणास्थीनि 2. नलकानि 3. कपालानि 4. स्फुटन्ति


31. नानाप्रकारा वेदना रात्रौ is related with ___________ , acc. to Sushruta

[Su. Ni. 15/5 ]

1. उत्पिष्टं, 2. विश्लिष्टं, 3. विवर्तितम्, 4. अवक्षिप्तम्


32. घृतमण्डा is seen in ______ type of Ostaprakopa acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/11]

1. Vata 2. Rakta 3. Meda 4. Mamsa


33. गलशुण्डिका is _______ gata Mukha roga, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/40]

1. कण्ठे 2. तालु 3. Both 1 & 2 4. None


34. पद्माकारं तालुमध्ये तु शोफं is related with _______ Talugata roga acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/43]

1. अध्रुषः 2. कच्छपः 3. अर्बुदं 4. तालुपुप्पुटः


35. Total no. of Jihwagata rogas _______ , acc. to Vagbhata

1. 12 2. 13 3. 10 4. 6


36. वेदनासातत्यं is related with ___________, acc. to Sushruta

[Su. Ni. 15/5 ]

1. उत्पिष्टं, 2. विश्लिष्टं, 3. विवर्तितम्, 4. अवक्षिप्तम्


37. भिन्नं कपालं is _______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/12]

1. Saadhya

2. Krichra Saadhya

3. Both 1 & 2

4. Varjya


38. स्फटिकसङ्काशमास्रावं is seen in ______ type of Ostaprakopa acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/11]

1. Vata 2. Rakta 3. Meda 4. Mamsa


39. विभिद्यन्ते is related with ______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/17]

1. तरुणास्थीनि 2. नलकानि 3. कपालानि 4. स्फुटन्ति


40. सन्धिविक्रिया is related with ___________ , acc. to Sushruta

[Su. Ni. 15/5 ]

1. उत्पिष्टं, 2. विश्लिष्टं, 3. विवर्तितम्, 4. अवक्षिप्तम्


41. Total no. of Dantamoolagata rogas _______ , acc. to Vagbhata

1. 12 2. 13 3. 10 4. 6


42. Kandu is absent in _______ Ostaprakopa, acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/12-11-7]

1. Meda 2. Kapha 3. Kshataja 4. Mamsa


43. परिदर is ________ gata Mukha roga acc. to Sushruta [Su. Ni. 16/13]

1. Danta 2. Dantamoola 3. Jihwa 4. Kantha


44. Total no. of Ostagata rogas _______ , acc. to Vagbhata

1. 12 2. 13 3. 10 4. 6


45. भज्यन्ते is related with ______ acc. to Sushruta [Su. Ni. 15/17]

1. तरुणास्थीनि 2. नलकानि 3. कपालानि 4. स्फुटन्ति